EU-kvoter

Med anledning av förslaget om s.k. EU-kvoter.

På sina håll ifrågasätts i dag att förslaget med EU-kvoter, d.v.s. att EU:s medlemsstater på förhand ska förbinda sig att ta emot ett antal asylsökande och att upp emot 160 000 asylsökande på så sätt ska fördelas mellan medlemsstaterna, inte är praktiskt genomförbart. Bl.a. påstås att kvotsystemet inte kommer att kunna påverka det faktum att många asylsökande vill just till Sverige och Tyskland. Det påstås även att förslaget kommer att innebära att flyktingar jagas och tillfångatas av poliser varefter de blir inlåsta på asylcenter. Farhågorna grundas på att de asylsökande kommer att anstränga sig för att söka asyl i ett mottagarland med generösa regler där såväl befolkning som myndigheter är vänligt stämda. Den underförstådda slutsatsen är att Sverige även med ett kvotsystem kommer att få bära kostnader för flyktingar.

Farhågorna är sannolikt obefogade. Förslaget med flyktingkvoter inom EU kommer troligen inte medföra någon större förändring jämfört med i dag, bortsett från vilken medlemsstat som slutligen kommer att ansvara för flyktingarna. Tusentals asylsökande överförs redan med dagens system mellan EU:s medlemsstater på grund av den s.k. dublinförordningen. Farhågan om att fler rapporter om överförda flyktingar är därmed troligen ogrundad.

Continue reading EU-kvoter

Säkra länder

Apropå säkra länder.

Sverige har redan ett snabbspår inom asylprocessen och s.k. ”uppenbart ogrundade asylansökningar” avvisas redan i dag med omedelbar verkställighet. Det är därför den genomsnittliga tiden för asylansökningar från bl.a. länderna på Balkan är betydligt lägre än de från andra delar av världen.

Konceptet ”säkra länder” är dock något annat än snabbspåret. Anledningen till att snabbspåret går fort är nämligen att den asylsökande i de uppenbart ogrundade fallen sällan tilldelas ett offentligt biträde (jurist) och att den asylsökande kan avvisas ur Sverige trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. För att upprätthålla kvaliteten och rättssäkerheten i asylprocessen sållar därför Migrationsverket ut de asylansökningar som inte bedöms som uppenbart ogrundade trots att de kommer från t.ex. länderna på Balkan. De osäkra fallen får därmed en mer rättssäker prövning trots förekomsten av ett snabbspår.

Continue reading Säkra länder

Apropå opinionsutvecklingen

Sverige har haft en stor invandring under mycket lång tid. Visserligen högre under 2014 än på länge men landet har haft ett invandringsöverskott samtliga år sedan 1970, bortsett från 1972 och 1973. Mellan 50 och 75 procent av befolkningsökningen de senaste två decennierna är hänförlig till invandringen. Om man slår ihop all invandring sedan 1970 har 2,6 miljoner människor invandrat till Sverige. Många flyttar givetvis härifrån sen igen, men slutsatsen är uppenbar: Sverige har sedan decennier tillbaka en mycket stor erfarenhet av ett stort mottagande av invandrare.

Samtidigt som vi har haft en sådan inflyttning så mår Sverige ganska bra. Faktum är att Sverige de senaste tjugo åren har haft en tillväxttakt som är i nivå med USA:s och högre än Tysklands. Den svenska ekonomin uppvisar faktiskt totalt sett en högre produktivitet än OECD-genomsnittet.

Continue reading Apropå opinionsutvecklingen

Tillkännagivande

Tillkännagivande till allmänheten på min blogg.

Det anförs på sina håll att rådande migrationspolitik (läs: lagstiftningen som reglerar vilka som får asyl i Sverige) är miljöpartistisk, i kontrast mot den som skulle ha gällt om övriga partier hade fått bestämma.

Detta är inte korrekt. Huvuddragen i svensk utlänningslag rörande vilka som kan få asyl härstammar från 1996 års beslut om ändring i den gamla utlänningslagen. I de omröstningarna röstade Miljöpartiet >emot< samtliga regeringens förslag, vilket även Folkpartiet och Vänsterpartiet gjorde i de flesta omröstningar. Kristdemokraterna avstod i flera voteringar.

Efter 1996 års beslut har ändringar i utlänningslagen rörande asyl antingen varit mer eller mindre redaktionella och syftat till att kodifiera gällande praxis eller i huvudsak föranletts av införlivande av EU-regler.

Slut på tillkännagivandet.

Angående tillståndskrav för tiggerig

Liberala kvinnor föreslår i dag att man ska införa ett tillståndskrav för tiggeri. Man skulle kunna argumentera på precis samma sätt med prostitution. För att förhindra att, framför allt, kvinnor utnyttjas ska ett tillståndsförfarande införas så att kvinnorna får information om sina rättigheter samtidigt som myndigheterna får en översikt över vilka som säljer sina kroppar. Det fina med sexualbrottslagen är dock att den inte placerar något sådant ansvar på den svage. Istället är det sexköparen, det vill säga den som utnyttjar, som bär ansvaret och som straffas vid regelöverträdelser.

Med ett tillståndskrav för tiggeri blir det tvärtom – den utsatta människan disciplineras och avkrävs ett tillstånd. Med en kontraproduktiv effekt. Den tiggande människan skyddas inte, snarare motarbetas hon sin enda lagliga möjlighet att inte behöva sälja sina kropp.

Continue reading Angående tillståndskrav för tiggerig

Naivt i kvadrat?

Det finns ett stort problem med den linje som “näringslivet” förespråkar. Nämligen att den förutsätter att alliansen får igenom näringslivsvänlig politik efter ett nyval eller s.k. förhandling. Det finns mycket litet som tyder på detta. Ett nyval kommer med största sannolikhet resultera i samma parlamentariska låsning som nu (dvs alliansen får inte egen majoritet) och en förhandling med SD kommer inte hjälpa eftersom SD är ett natonalistiskt parti under socialkonservativ flagg som inte är intresserat av att förbättra svensk ekonomi och välfärd. Det kan ju visserligen i dagsläget verka som att SD vill samma sak i näringslivspolitiken som Alliansen, men då är man naiv. SD går idag endast emot regeringen för att jävlas och vinna inflytande. Det enda anledningen för SD att över huvud taget gå med på bra näringslivspolitik är att i gengäld få ett stopp på invandringen och få till stånd svensk isolationism. Och det vore verkligen att sänka svenskt välstånd.

Så av två till synes dåliga alternativ – att erkänna sig besegrade och låta de rödgröna regera och att förhandla med SD – är det senare MYCKET sämre för Sverige.

Skapa alternativen först

Skriver tillsammans med mina allianskollegor i arbetsmarknadsnämnden och S, V och MP att utveckla kommunens insatser istället för att avveckla dem:

“Den rödgröna majoritetens nedmonteringspolitik kommer varken att sänka arbetslösheten eller förstärka kommunens ekonomi. Från alliansens sida sträcker vi därför ut en hand och uppmanar till ett samarbete för att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Uppsala. Genom att förlänga avtalen om arbetsmarknadsinsatser och i stället konstruktivt arbeta för att även långtidsarbetslösa ska få individanpassad hjälp, tror vi att Uppsala kan nå målet om ännu lägre arbetslöshet.”

Continue reading Skapa alternativen först

Blint styrande ideologi

Vad händer när man låter ideologin styra blint? Jo, man låter fullt fungerande och framgångsrik verksamhet lägga ner trots att den har sparat kommunen pengar och minskat bidragsberoendet. Motivet? Den har varit för bra på att hjälpa personer som inte är långtidsarbetslösa. Så går det när man sätter verksamheten före människan.

Kommenterar Socialdemokraternas beslut i morgon i P4 Uppland.

“Utspel om integration visar på okunskap”

Har fått tillåtelse av Maria Mattson Mähl att återpublicera hennes tidigare inlägg i Folkpartiets interna tidning Tidningen NU. Maria Mattson Mähl är Vd och grundare av bolaget AlphaCE och hon och bolaget har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden för sitt arbete med integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Utspel om integration visar på okunskap

I över 10 år har jag arbetat för de mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Jag har i ledande position arbetat med arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar och SFI. Uppdragsgivare har varit de offentliga aktörerna såsom kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Sedan tre år driver jag ett jobb- och matchningsföretag med verksamhet på 74 platser i Sverige och den största målgruppen är nyanlända.

IMG_20150215_144620127

Continue reading “Utspel om integration visar på okunskap”