Om EU-kvoter

På sina håll ifrågasätts i dag att förslaget med EU-kvoter, d.v.s. att EU:s medlemsstater på förhand ska förbinda sig att ta emot ett antal asylsökande och att upp emot 160 000 asylsökande på så sätt ska fördelas mellan medlemsstaterna, inte är praktiskt genomförbart. Bl.a. påstås att kvotsystemet inte kommer att kunna påverka det faktum att många asylsökande vill just till Sverige och Tyskland. Det påstås även att förslaget kommer att innebära att flyktingar jagas och tillfångatas av poliser varefter de blir inlåsta på asylcenter. Farhågorna grundas på att de asylsökande kommer att anstränga sig för att söka asyl i ett mottagarland med generösa regler där såväl befolkning som myndigheter är vänligt stämda. Den underförstådda slutsatsen är att Sverige även med ett kvotsystem kommer att få bära kostnader för flyktingar.

Farhågorna är sannolikt obefogade. Förslaget med flyktingkvoter inom EU kommer troligen inte medföra någon större förändring jämfört med i dag, bortsett från vilken medlemsstat som slutligen kommer att ansvara för flyktingarna. Tusentals asylsökande överförs redan med dagens system mellan EU:s medlemsstater på grund av den s.k. dublinförordningen. Farhågan om att fler rapporter om överförda flyktingar är därmed troligen ogrundad.

En flykting som får ett uppehållstillstånd som skyddsbehövande i en medlemsstat omfattas inte heller (strikt juridiskt) av den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten tillkommer nämligen egentligen endast EU-medborgare, inte flyktingar som är tredjelandsmedborgare. De som med kvotsystemet kommer att få asyl i t.ex. Polen kommer ha möjlighet att röra sig fritt inom unionen. Men den flykting med polskt uppehållstillstånd som t.ex. uppehåller sig i Tyskland har inte rätt att bosätta sig i det senare landet förrän hen får ställning som varaktigt bosatt i unionen, vilken man kan få först efter fem år. Den som med kvotsystemet har fått sin prövning i en medlemsstat kommer därmed inte efter prövningen kunna vända sig till Sverige och begagna sig av våra förmåner här. Även denna farhåga är därmed troligen obefogad.

Slut på meddelandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *