Jämställdhet och akademisk kvalitet går hand i hand i Folkpartiets och Liberala studenters högskola

15,7 miljarder om året går direkt via statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Med tanke på hur den bristande jämställdheten ser ut inom svensk högre utbildning och forskning har vi ett uppebart slöseri med skattepengar. Skattepengar inom forskningen ska komma de bästa forskarna till del. Kompetenta kvinnor borde därför ges samma möjligheter som kompetenta män.

Skriver om detta i Upsala Nya Tidning tillsammans med Hanna Håkansson. När Vetenskapsrådet granskade processen för att bevilja forskningsmedel kunde man konstatera att när kvinnor och män hade likvärdiga förutsättningar beskrevs de kvinnliga forskarna som ”duktiga”, medan de manliga beskrevs som ”excellenta”. Frigör akademien, fram med jämställdhet!

Forskning och högre utbildning utvecklar samhället. Universitetet är den plats där historien möter framtiden och där ny kunskap utvecklas och sprids. Om svensk högskola ska fortsätta att utvecklas behöver dock studenter och forskare ges mer likvärdiga förutsättningar, oavsett kön. Liberala studenter föreslår därför tre åtgärder för en mer jämställd högskola.

Demokratin är beroende av bildade och kritiskt tänkande människor som ifrågasätter makten och håller den fria debatten levande.

Vid sidan av kunskapsskolan måste högskolan därför främja ett jämställt och fritt kunskapsinhämtande samt fri forskning. Utvecklingen från akademien som en plats för eliten till dagens väl utbyggda system för högre utbildning är viktig såväl för vår demokrati som för varje enskild students möjlighet till självförverkligande.

Det finns dock fortfarande stora brister i svensk forskning och högre utbildning. Arbetet måste därför fortsätta. Även om den högre utbildningen är jämställd finns mycket kvar att göra.

Bland Sveriges professorer är inte ens var fjärde kvinna. Kvinnor har det dokumenterat svårare att få forskningsanslag.

Högskolepolitiken har haft vissa framgångar med att bredda rekryteringen, men mellan kvinnor och män i forskningen är balansen fortfarande kraftigt skev. Högskolan är fortfarande i stor utsträckning en plats för en manlig elit.

För liberaler är det centralt att aldrig reducera individer till medlemmar av kollektiv. Av den anledningen drev liberaler igenom feministiska reformer som kvinnlig rösträtt, jämställdhetslagen och för snart 20 år sedan den första pappamånaden. Folkpartiet liberalerna leder fortfarande utvecklingen och föreslår nu en tredje pappamånad och en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning som värnar den sexuella integriteten.

Vårt arbete för en mer jämställd akademi och lika förutsättningar i forskarvärlden oavsett kön behöver dock intensifieras. Orsakerna till dagens ojämställda forskningsvärld är flera och lösningen på det komplexa problem som finns är inte enkel. Det innebär dock inte att arbetet inte behöver göras.

Liberala studenter föreslår därför tre åtgärder för att främja en mer jämställd rekrytering och fördelning av forskningsmedel inom högskolan som bygger på information och ekonomiska incitament.

1. För det första vill vi att forskningsanslagen ska utvärderas årligen ur ett jämställdhetsperspektiv.

När Vetenskapsrådet utvärderade sina beredningsgrupper som fördelar forskningsmedel kunde man till exempel konstatera att kvinnor beskrivs med ord som ”osjälvständiga” medan män i motsvarande situation beskrevs med ”bra nätverk”. Kvinnor betecknades dessutom som ”duktiga” och ”ambitiösa” medan män beskrevs som ”excellenta” och ”djärva”.

Ordvalen kan tyckas obetydliga, men vittnar om att kvinnor och män inte bedöms efter samma kriterier. Med information om hur forskningen faktiskt fördelas kan fördomar och ojämställdhet motarbetas.

2. För det andra behövs ekonomiska incitament. Att enbart utvärdera räcker inte. Jämställdhet inom högskolan är en fråga om såväl stärkt bildningsperspektiv som om förstärkt kvalitet. När bättre kvalificerade kvinnor prioriteras ner till förmån för mindre kvalificerade män blir forskningen sämre.

För att uppmuntra lärosätena att arbeta med jämställdhet och kvalitet vill vi införa en jämställdhetsbonus.

Bonusen ska utgå till lärosäten där jämställdheten har förbättrats tack vare lärosätets arbete.

3. För det tredje, för att jämställdhetsbonusen inte bara ska bli en morot för dem som anstränger sig, föreslår vi en jämställdhetssanktion.

De lärosäten som inte uppnår ens ett grundläggande resultat i jämställdhetsarbetet och som kontinuerligt och strukturellt missgynnar kvinnors forskningsförutsättningar borde kunna åläggas en ekonomisk sanktion eller drabbas av minskade anslag.

Sanktionen bör bestämmas av Universitetskanslersämbetet och kunna överklagas till regeringen. Syftet är inte att rasera de ekonomiska förutsättningarna på landets lärosäten. Men arbetet för att inkludera och förstärka forskningen så kvaliteten inte blir lidande på grund av skeva könsnormer måste backas upp med konkreta åtgärder och sanktioner.

Liberalismen är en bildningsideologi. När rättsliga hinder för individer är raserade står bildning och fri forskning på tur, inte enbart för att det ger mer pengar i plånboken utan för att bildning ökar vår förståelse för omvärlden.

Bildning innebär att låta individer genom studier och reflektion utvecklas till sina egna unika jag. Det är ett individfokuserat och kunskapsälskande ideal.

För oss liberaler är det därför naturligt att reagera när kvinnor sållas bort i den akademiska karriären på grund av föråldrade och patriarkala strukturer.

Den rådande utvecklingen pekar åt rätt håll men är väldigt långsam. Det behövs politiska beslut för att pressa på i en mer jämställd riktning.

Det finns inget som ger människor förutsättningar att lyckas så mycket som bildning och utbildning gör. Det var just därför Sveriges konservativa kämpade för att behålla akademin för sig själva innan progressiva krafter tog överhanden. Det är också just därför det är så viktigt med politiska reformer för en mer jämställd akademi.

Benny Lindholm
ordförande Liberala studenter

Hanna Håkanson
vice ordförande Liberala studenter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *