Apropå kvotflyktingar

Är det en rimlig hållning att minska asylrätten för de som kommer till Europa och istället lägga resurser på de som är kvar i flyktinglägren?

Det anförs ibland att vi i Sverige och västvärlden har en osolidarisk asylrätt eftersom våra system ger asyl till dem som tar sig hit samtidigt som de som är kvar i oroshärden/flyktinglägret inte får asyl. Argumentet är att de som är kvar i flyktinglägren är mindre bemedlade och oftare har det sämre ställt medan de som tar sig till Europa är mer resursstarka. Det är därmed orättvist att vi lägger resurser och beviljar asyl till flyktingar som tar sig till Europa samtidigt som de mindre resursstarka lämnas kvar i misär.

Vid en första anblick kan det verka solidariskt att begränsa asylrätten för de som kommer till Europa och istället omfördela resurser och ta emot fler kvotflyktingar. Vid närmare eftertanke förefaller det dock orimligt. I asylprocessen för de som har tagit sig till Europa tas inga hänsyn till ekonomiska resurser. Utsatta grupper – t.ex. kvinnor – som tagit sig hit bedöms tvärtom ibland mer förmånligt. Detta eftersom det är skyddsbehovet som är det centrala.

Försämrad asylrätt för de som tar sig till Sverige med argumentet att ekonomiskt fattiga och andra utsatta grupper fortfarande befinner sig i misär är snarare vad som är orättvist. Ett sådant system skulle nämligen innebära att de som har tagit tag i sin situation bestraffas för att de tar ansvar för sitt och sina familjers liv. En hårdragen liknelse skulle kunna vara att ta ifrån en frisk människa jobbet bara för att mindre friska fortfarande är arbetslösa.

Generellt sett brukar vi uppmuntra positiva drivkrafter för människor och mena att vi inte ska bestraffa dem som försöker lösa sin situation. Att stoppa flyktingar som tagit risken och flytt och istället hjälpa dem som är kvar i flyktinglägren förefaller vara ett avsteg från detta.

OBSERVERA. Jag menar inte med detta att de som är kvar i flyktinglägren inte också borde erbjudas hjälp. Det är motsättningen mellan flyktingar på flykt och flyktingar i flyktinglägren som jag vänder mig mot.

Asylrätten är individuell och fokuserar på individens skyddsbehov. Att utvisa fler asylsökande med argumentet att det finns flyktingar kvar i flyktinglägren är ett avsteg från denna princip.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *