Det räcker inte med luddiga uttalanden

Skriver idag på flyktingbloggen om situationen för flyktingar i Ungern och om många politikers allt för blygsamma reaktioner:

Situationen för flyktingar i Ungern ser allt mer dyster ut. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) presenterade för ett par dagar sedan en rapport som pekade på en rad brister i den ungerska asylpolitiken. Sverige och EU måste tala klartext om respekten för de värderingar och rättigheter som utgör fundamentet i Europasamarbetet och sätta press på Ungern. Ytterst måste man överväga att dra in rösträtten för Ungern i ministerrådet.

I onsdags hänsköt EU-kommissionen två ärenden rörande Ungern till EU-domstolen. Ärendena rör den ungerska datainspektionens bristande självständighet och den snabba nedmonteringen av den ungerska rättssäkerheten. De många avskedandena av ungerska domare och bristerna i skyddet för grundläggande fri- och rättigheter är allvarliga varningstecken.

Utvecklingen i Ungern är dessutom mycket oroande när det kommer till behandlingen av asylsökande. Förra året fick landet ett oannonserat besök av FNs särskilda sändebud för främjandet och beskyddandet av åsikts- och yttrandefrihet. Sändebudet uttryckte stark oro för växande främlingsfientlighet, rasism och intolerans mot flyktingar och asylsökande.Rätten till asyl står inte högt på dagordningen i Ungern. Trots landets geografiska placering, har landet inte ens en uttalad flyktingpolitik. Rätten till asyl behandlas istället som ett underordnat politikområde i kampen mot den ”illegala invandringen”.Särskilt oroande är hur flyktingar och andra minoriteter behandlas när de väl är bosatta i landet. I skuggan av EU-kommissionens stämningsansökan i EU-domstolen presenterade UNHCR en oroande rapport om hur främlingsfientligheten breder ut sig i Ungern.

Och den nuvarande regeringen i Ungern gör inte något för att hantera problemen. Särskilt romerna är utsatta för omfattande diskriminering och kränkande behandling. De är stigmatiserade och socialt exkluderade. I en undersökning som genomfördes förra året uppgav t.ex. en tredjedel av alla ungrare som svarade att de var ”öppet främlingsfientliga”. Endast åtta procent uppgav att de var ”toleranta”.

Samtidigt finns det inget som tyder på att det ska bättre. En undersökning gjord av den Ungerska Helsingforskommittén förra året konstaterade att de främlingsfientliga attityderna förstärks av ungersk media som ofta beskriver invandrare utifrån termer som ”kriminella”, ”parasiter”, ”farliga” och ”massinvandring”. Och ungerska samhället reagerar med mer främlingsfientlighet. UNHCR rapporterar t.ex. om sjukhus som vägrar skicka ambulanser till flyktingförläggningar och om tandläkare som vägrar behandla flyktingar.

Sverige och EU måste sätta betydande press på den ungerska regeringen. Det räcker inte med luddiga uttalande om oro och om behovet av starkare skydd för mänskliga rättigheter. Ytterst borde Sverige som land och EU sätta hårt mot hårt och hota med att dra in Ungerns rösträtt i ministerrådet för att det bryter mot de grundläggande värden som europasamarbetet. Något annat blir bara en läpparnas bekännelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *