Anna Troberg svarar.

Följetången piratpartiet fortsätter. Jag skrev ju en artikel på Newsmill om att piratpartiet är dogmatiska och aldrig kommer vilja kompromissa med rätten att ta del av “information” på nätet. Jag menade att detta lägger hinder för en mer nyanserad debatt.

Nu har jag fått svar. I korthet skriver Anna Troberg först en massa om att piratpartiet inte alls är fundamentalistiskt och dogmatiskt. Problemet är att hon ändå inte tycker att piratpartiet ska ge upp sin inställning. Men ok, det är bara bra att piratpartiet kämpar för vad de tror på. Dock var det aldrig vad jag menade, jag menade att piratpartiet har en retorik som bygger på att man aldrig kan göra avsteg från viktiga principer för att få en effektiv politik för andra viktiga principer. Här står ju två principer mot varandra, medborgarnas rätt att ta del av information och barns rätt att inte bli utsatta för övergrepp. När dessa ibland krockar, som på nätet, då kan det vara på sin plats att rucka på sina principer.

Det som måste stå i fokus i dessa situationer är ju att nå fram till en effektiv metod. I detta fallet finns ett förslag om att göra kampen mot barnporr i samhället (dvs såväl på nätet som i verkligheten) mer effektiv. Malmström förslår gemensamma straff, samarbete mellan myndigheter, regler om vilka som får arbeta med barn samt en skyldighet för stater att komma tillrätta med porren på nätet. Detta vill EU-kommissionen att man ska göra genom att stänga ned sidor men också genom att blockera sidor som man inte lyckas stänga ned. Det är en vettig politik. Den gör ett litet insteg på rätten att ta del av information, men den absoluta majoriteten i Sverige står nog bakom den.

När jag tänker efter på hur debatten har gått med piraterna så är det tydligt att vi talar förbi varandra. Såhär skulle man kunna karaktärisera det.’

PP: Vi vill inte se blockering av barnporr på nätet!
Jag: Varför inte?
PP: Därför att det har hänt att oskyldiga sajter har blockerats, det är rättsosäkert.
Jag: Okej, men det är ju en tillämpningsfråga, alltså hur man organiserar blockeringen. Vi får kontrollera myndigheterna bättre och införa de säkerhetsåtgärder som Malmström föreslår.
PP: Men det spelar ingen roll. blockering är censur och det kan vi aldrig acceptera.
Jag: Censur? Det kan ni väl ändå inte påstå, det är ju en blockering i efterhand, och av barnporr dessutom..
PP: Ja, men staten förhindrar ju medborgarna att ta del av en publicerad hemsida.
Jag: Hm, ok, rätt bred definition. Det skulle ju innebära att ni också är för censur eftersom ni vill stänga ned sidorna. Då förhindras ju medborgarna att ta del av “informationen” också.
PP: Men blockering är ingen effektiv metod, man borde satsa på andra metoder.
Jag: men det är ju det man vill, blockeringen är ju en halv artikel bland en massa andra och fungerar endast som ett komplement.

Nu tänker jag nog inte blogga särskilt mycket mer om detta, det känns som att det mesta redan är sagt. Jag anser att man måste ha flera verktyg i verktygslådan för att komma till rätta med barnporr. Jag är övertygad om att blockering inte är det mest effektiva, men att det är ett av flera verktyg. Jag ville med mina artiklar och blogginlägg peka på att piratpartiet har svaga argument mot blockeringen, men självklart en rätt att tycka som de gör. Jag ville också förtydliga att blockering av barnporr är ett acceptabelt ingrepp i yttrandefriheten. Jag tror att de flesta håller med mig.

Piraterna och debatten, igen

Skriver en alldeles för lång artikel på Newsmill där jag utvecklar varför Piratpartiet borde fokusera på andra strider för att skydda friheten på nätet.

För de som fortfarande är nyfikna på vad EU-kommissionen faktiskt föreslår när det kommer till blockering av tillgång till nätet finns länken här. Observera att man angående internet endast har föreslagit en artikel:

Artikel 21
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå blockering av tillträde, för internetanvändare inom deras territorium, till internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi. Blockeringen av tillgång ska vara underkastat nödvändiga skyddsmekanismer, särskilt att blockeringen är begränsat till vad som är nödvändigt, att användare informeras om skälen för blockerandet och att innehållsleverantörerna, så långt det är möjligt, informeras om möjligheterna att överklaga den.
 (min kursivering)

För de som fortfarande tror att EU-kommissionen inte vill se nedstängning framgår av artikeln att man även vill se detta och att man anser att blockering inte får bli en ursäkt för att inte göra något annat:

2. Utan att det påverkar detta (min kursivering), ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå borttagande av internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi.

Vill piratpartiet legalisera publicering av barnporr?

Uppdatering 2010-04-25: Det verkar råda viss förvirring om vad jag egentligen menar eller skriver. Därför är ett förtydligande på sin plats.

Jag anser att barnporr bör förebyggas, lagföras och förhindras. Därför är Malmströms förslag om gemensamma regler för vilka som inte ska få jobba med barn och gemensamma regler för straff för barnporrbrott.

Vad gäller blockering specifikt så är detta inlägg en uppföljning på ett tidigare. Eftersom kommissionens förslag om blockering i stort motsvarar det svenska nuvarande systemet med blockering så innebär en kritik av Malmströms förslag också en kritik mot det svenska systemet. Detta påpekade jag i en kommentar till det tidigare inlägget. Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge kommenterade då att blockering av barnporr är censur och att denna blockering är ett hot mot pressfriheten. Jag frågade då om piratpartiet kommer arbeta för en förändring av svensk lagstiftning, d.v.s. om man vill ändra vår grundlag så att publicering av barnporr inte längre är undantaget från tryckfrihet.

Och så var cirkusen igång igen. Cecilia Malmström vill exportera det svenska systemet med blockering av barnpornografiska sajter, piratpartiet skriker censur och försvarar publiceringsrätten.

Jag ids inte upprepa det jag tidigare har anfört med anledning av EU-kommissionens förslag, utan jag konstaterar bara att blockering av barnpornografiska hemsidor är en mindre ingripande åtgärd än nedstängning av barnpornografiska sidor, att vi varken har eller borde ha en rätt att producera eller publicera barnporr och att Malmströms förslag troligen inte innebär några större förändringar i svensk lagstiftning.

Jag lägger här fokus på Piratpartiet. I min diskussion med ett par pirater tidigare framkom en del spännande information. Rick Falkvinge hävdade här på bloggen att blockering av barnporr innebär att man i praktiken avskaffar pressfriheten.

Bakgrunden till hans uttalande var mitt påpekande att vi inte har någon tryckfrihet för barnporr. Precis som Malmström själv har sagt ingår inte barnporr i yttrandefriheten enligt den avvägning som vi har gjort i Sverige. Man kan givetvis ha synpunkter på den avgränsningen, men då måste man vara tydlig med vad man säger.

Det Rick Falkvinge menar när han säger att blockering av barnporr är ett brott mot pressfriheten är att publicering av barnporr borde legaliseras.

Hur detta går ihop med hans europaparlamentarikers inställning att man borde stänga ned sidor som innehåller barnporr är obegripligt.

Nåväl, det var upptakten, nu kom uppföljaren. Christian Engström manar till en demonstration på Medborgarplatsen mot Malmströms förslag med motiveringen att man måste slås för ett öppet samhälle. Varför denna demonstration skulle ha något att göra med barnporren är dock oklart. Enligt piratpartiets egen hemsida handlar demonstrationen om ACTA.

Betyder det att du tycker att rätten att publicera barnporr på nätet är en viktigare fråga än integritet, Christian Engström? Denna har ju varit piratpartiets tidigare huvudfråga. Fast å andra sidan så verkar ju inte integritet vara en fråga för piratpartiet längre, utan endast när det gäller vissa delar av nätet.

Well, detta är ändå ett sidospår, frågan om piratpartiets ställning till den del av grundlagen som reglerar barnporr är fortfarande obesvarad. Jag har fortfarande inte fått svar från Falkvinge i den frågan.

Men jag väntar fortfarande, Rick!

Värnar piraterna bara integriteten på nätet?

Hittad en bloggande piratpartistpolitometern. Han skriver:

“Det diskuteras livligt om att införa förbud för burka i många länder men självklart är det en kontroversiell fråga. Personligen anser jag att burka inte hör hemma i vårt land.

Jag har själv mött vad jag förmodar var en kvinna som hade burka och jag måste säga att det var en ganska otrevlig upplevelse, dels har man ingen aning om vad som döljer sig under burkan och dels så blir personen totalt identitetslös”

Piratpartiet tänker alltså inte längre än vad fingrarna räcker – till tangentbordet.

Grejen är att piraterna gör en stor grej av integritet på nätet men denna gäller alltså tydligen inte ute på gatorna. Enligt denne bloggande piratpartist ska människor inte ha rätt att dölja sitt ansikte på gator och torg. Tvärtom, han tycker att man ska kunna identifiera människor så att man inte ska känna nån (ogrundad) oro.

Tack och hej till integritet på stan, med andra ord.

Att piraterna redan tidigare har redovisat en tvivelaktig syn på hur man bekämpar barnporr på nätet har jag redan diskuterat. Men med detta inlägg så blir jag ännu mer konfunderad, vad står piratpartiet för egentligen?

Att denne pirat bloggade konstigt om integration tänker jag inte utveckla, utan jag nöjer mig med att konstatera att piraterna lockade många väljare från Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet…

Piratpartiet – yttrandefrihetstalibanerna

EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn. Direktivet är tänkt att ersätta rådets rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn. Som kuriosa kan nämnas att direktivet kommer antas med stöd av de nya regler som infördes med Lissabonfördraget. Enligt dessa kan EU fastställa minimiregler för brottsoffers rättigheter och minimiregler om fastställande av brottsrekvisit.

Enligt det nya förslaget ska

  • straffen för sexuella övergrepp mot barn höjas,
  • sexturism kriminaliseras
  • utsatta barns rättigheter i rättsliga tvister stärkas.
  • förbud mot yrkesutövning som involverar kontakt med barn och som utfärdas mot en gärningsman i ett medlemsland ska gälla i hela EU.

Dessa förslag kritiseras nog inte mer än annan lagstiftning, men det finns fler förslag som kommissionen presenterar och som kritiseras medcensurkortet”. Kommissionen vill nämligen att internetsidor med barnpornografi ska avlägsnas och om detta inte går så ska man se till att spärra dessa sidor. Hur man ska göra detta är dock upp till medlemsstaterna.

Piratpartiet med Christian Engström i spetsen hävdar alltså att detta är censur. I en förvirrad debatt med en nästan upprörd Cecilia Malmström menar han att själva blockeringen av webbsidor inte är nödvändig och att det räcker med att stänga ner internetsidorna. Men Christian Engström blandar ihop korten. För det första så får han det att låta som att en blockering av en hemsida är en mer ingripande åtgärd än avlägsnandet. I själva verket är det ju tvärtom. Att låta en internetsida finnas kvar men göra den otillgänglig är mindre censur än att ta bort sidan helt.

För det andra riskerar han att försvåra arbetet mot censur på nätet över huvud taget. Genom att ta just denna strid och ropa ”censur” likt fåret som ropar på vargen riskerar han underminera arbetet för yttrandefrihet över huvud taget. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, men det är ingen absolut rättighet.

Det är sant att yttrandefrihet är en förutsättning för ett demokratiskt och progressivt samhälle. Men detta innebär inte att yttrandefrihet står över alla andra rättigheter. Även om jag har rätt att blogga på nätet innebär detta inte att jag har rätt att förtala någon. Och när det kommer till barnpornografi omfattas det över huvud taget inte av yttrandefrihet. Det står inskrivet i svensk grundlag.

Tryckfrihetsförordningen, 1 kap:

10 § Denna förordning är inte tillämplig på skildring av barn i pornografisk bild. Lag (1998:1438).

Jag har ärligt talat svårt för att förstå piratpartiets upprördhet här. Det är självklart att censur är ett aber i ett liberalt och demokratiskt samhälle, men det innebär ju inte att pedofilers intresse av att producera och titta på barnporr står över barns rätt att inte bli utsatta för övergrepp.

Kom igen med vettig kritik istället, piratpartiet!