Malmström ska utvärdera datalagringsdirektivet

För övrigt noterar jag att Malmström i sin artikel mycket tydligt fokuserar på integritet och skydd för uppgifter. Hon skriver nämligen att hon kommer

begära en översyn av de olika system vi har för datalagring och informationsutbyte. Det går ofta väl att motivera att de enskilda systemen behövs i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism, men det är lätt att tappa helhetsbilden.

Detta är ett mycket viktigt uttalande! Malmström vill alltså utvärdera exempelvis datalagringsdirektivet och andra regler som ibland kränker rätten till personlighet integritet.

Precis som hon skriver är det framför allt inte de enskilda instrumenten som är oroväckande utan hur den gradvisa utbyggnaden leder till en total bild där integriteten hotas på allvar. Hennes förslag om en översyn som ska titta på helheten är därför mycket välkommen. Bra jobbat!

Malmström måste imponera mera!

Cecilia Malmström, den svenske EU-kommissionären, skriver idag på DN-debatt. Under rubriken ”Vårt Europa måste vara öppet – trots alla terrorhot” skriver hon en slags programförklaring. Malmströms portfölj tillåter henne att fokusera på framför allt tre områden – asyl/migration, brottsbekämpning och säkerhet – och det är inom dessa tre som hon föreslår någon form av åtgärd nu på morgonen. Jag fokuserar här på det första av de tre.

Foto: Hans Doverholm

Inom asyl- och migrationspolitiken vill Malmström se en utveckling mot fler gemensamma regler. Idag är många av de regler som finns på området så kallade minimiregler vilket betyder att medlemsstater, som t.ex. Sverige, kan ha mer förmånliga regler än de beslutade. Rent konkret innebär det att Sverige kan ta emot fler personer än vad reglerna man kommit överens om tillåter.

Även om Malmström påpekar att den harmoniserade politiken måste bygga på en respekt för grundläggande rättigheter och att det inte ska vara förenat med livsfara att fly till Europa, så blir jag tyvärr lite skeptisk. Jag är principiellt för en harmonisering, detta skulle troligen leda till större rättssäkerhet och transparens. Däremot så är det viktigt att man bygger det gemensamma systemet med rätt utgångspunkt.

Jag har inget problem med att Malmström vill värna det skydd som ställs upp i internationella konventioner, det är självklart. Problemet är bara att Malmström troligen tänker på 1951 års Genévekonvention, och den reglerar flyktingar. De personer som får skydd i Sverige och Europa är dock sällan flyktingar, utan något som kallas altarnativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Att utgå från flyktingkonventionen kan därför leda till en dramatisk sänkning av rätten till skydd i Europa. Vi får inte låta 1951 års konventionen bli taket i flyktingmottagandet! Malmström borde verkligen förtydliga sitt liberala arv här och berätta att hon vill se en bredare grund. Detta är inte minst viktigt när det är fråga om gemensamma regler för vilka som kan få skydd i Europa.

Att ha gemensamma, harmoniserade regler för vilka som ska få skydd och kunna migrera till Europa har flera fördelar. Däremot så måste man se till att man inte använder en konvention som mycket tydligt utgör ett golv i det internationella systemet som ett tak!

Piratpartiet – yttrandefrihetstalibanerna

EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn. Direktivet är tänkt att ersätta rådets rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn. Som kuriosa kan nämnas att direktivet kommer antas med stöd av de nya regler som infördes med Lissabonfördraget. Enligt dessa kan EU fastställa minimiregler för brottsoffers rättigheter och minimiregler om fastställande av brottsrekvisit.

Enligt det nya förslaget ska

  • straffen för sexuella övergrepp mot barn höjas,
  • sexturism kriminaliseras
  • utsatta barns rättigheter i rättsliga tvister stärkas.
  • förbud mot yrkesutövning som involverar kontakt med barn och som utfärdas mot en gärningsman i ett medlemsland ska gälla i hela EU.

Dessa förslag kritiseras nog inte mer än annan lagstiftning, men det finns fler förslag som kommissionen presenterar och som kritiseras medcensurkortet”. Kommissionen vill nämligen att internetsidor med barnpornografi ska avlägsnas och om detta inte går så ska man se till att spärra dessa sidor. Hur man ska göra detta är dock upp till medlemsstaterna.

Piratpartiet med Christian Engström i spetsen hävdar alltså att detta är censur. I en förvirrad debatt med en nästan upprörd Cecilia Malmström menar han att själva blockeringen av webbsidor inte är nödvändig och att det räcker med att stänga ner internetsidorna. Men Christian Engström blandar ihop korten. För det första så får han det att låta som att en blockering av en hemsida är en mer ingripande åtgärd än avlägsnandet. I själva verket är det ju tvärtom. Att låta en internetsida finnas kvar men göra den otillgänglig är mindre censur än att ta bort sidan helt.

För det andra riskerar han att försvåra arbetet mot censur på nätet över huvud taget. Genom att ta just denna strid och ropa ”censur” likt fåret som ropar på vargen riskerar han underminera arbetet för yttrandefrihet över huvud taget. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, men det är ingen absolut rättighet.

Det är sant att yttrandefrihet är en förutsättning för ett demokratiskt och progressivt samhälle. Men detta innebär inte att yttrandefrihet står över alla andra rättigheter. Även om jag har rätt att blogga på nätet innebär detta inte att jag har rätt att förtala någon. Och när det kommer till barnpornografi omfattas det över huvud taget inte av yttrandefrihet. Det står inskrivet i svensk grundlag.

Tryckfrihetsförordningen, 1 kap:

10 § Denna förordning är inte tillämplig på skildring av barn i pornografisk bild. Lag (1998:1438).

Jag har ärligt talat svårt för att förstå piratpartiets upprördhet här. Det är självklart att censur är ett aber i ett liberalt och demokratiskt samhälle, men det innebär ju inte att pedofilers intresse av att producera och titta på barnporr står över barns rätt att inte bli utsatta för övergrepp.

Kom igen med vettig kritik istället, piratpartiet!