“Utspel om integration visar på okunskap”

Har fått tillåtelse av Maria Mattson Mähl att återpublicera hennes tidigare inlägg i Folkpartiets interna tidning Tidningen NU. Maria Mattson Mähl är Vd och grundare av bolaget AlphaCE och hon och bolaget har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden för sitt arbete med integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Utspel om integration visar på okunskap

I över 10 år har jag arbetat för de mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Jag har i ledande position arbetat med arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar och SFI. Uppdragsgivare har varit de offentliga aktörerna såsom kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Sedan tre år driver jag ett jobb- och matchningsföretag med verksamhet på 74 platser i Sverige och den största målgruppen är nyanlända.

IMG_20150215_144620127

Continue reading “Utspel om integration visar på okunskap”

Folkpartiet och framtiden

Ja du, kära Folkpartiet, vad ska det egentligen bli av dig när du blir stor?

Du fick i höstas ditt näst sämsta valresultat någonsin. I opinionsmätningarna balanserar du på riksdagsspärren.

Forcerad, partiell förnyelse

Efter åtta år i regeringsställning och med företrädare som har suttit i partiets ledning i över 20 år behöver Folkpartiet förnyas. Därför var vi många som delade valanalysen att Folkpartiet behöver utveckla bl.a. sin integrationspolitik och den ekonomiska politiken. Men om man tittar närmare på den rådande förnyelseprocessen är det uppenbart att förnyelsen har kört i diket. Att partiets ledning tyvärr har begått avgörande misstag.

Continue reading Folkpartiet och framtiden

Billström gör skillnaden mellan M och FP tydlig

Idag tillsammans med Hanna Håkansson och Jonatan Macznick på SVD Brännpunkt:

Tobias Billström bekräftade i dagarna sin inställning till papperslösa flyktingar. Det är även fortsättningsvis en hårdare och inhumanare linje mot de som behöver humanitet mest. Samtidigt kan vi känna oss trygga i att Folkpartiet i både uttalande och i det nyligen presenterade partiprogramsförslaget valt en helt annan och generösare riktning. Billström företräder inte den politik som regeringen kom överens om tillsammans med Miljöpartiet, möjligen företräder Billström en moderat migrationspolitik.

Den överenskommelse regeringen gjorde med Miljöpartiet var ett välkommet steg mot en human och generös migrationspolitik. Överenskommelsen har effektivt arbetat bort Sverigedemokraterna från inflytande över migrationsfrågor i riksdagen. Det är därför beklämmande att överenskommelsen undermineras av en minister i regeringen.

Det blir allt mer uppenbart att Billström och Moderaterna inte bara motarbetar överenskommelsen, Billström verkar överhuvudtaget inte dela den människosyn som överenskommelsen ger uttryck för.

Det är därför glädjande att Folkpartiet tydligt visar att man står fast vid en liberal och human politik för papperslösa flyktingar. I Folkpartiets nyligen presenterade partiprogramsförslag går att läsa att: ”Även om invandringen är reglerad lever många människor utan tillstånd i Sverige, så kallade papperslösa. Att de vistas här utan tillstånd gör inte att de saknar de grundläggande mänskliga rättigheter som tillkommer alla.”

Det nya partiprogramsförslaget visar med all önskvärd tydlighet att Folkpartiet till skillnad från Moderaterna står upp för en fri invandring. På samma gång uppmanar Jan Björklund migrationsministern att stå fast vid den överenskommelse som regeringen ingått med Miljöpartiet.

Att Billström inte tycker som regeringen är uppenbart, ursäkter till trots. Folkpartiets företrädare borde även i framtiden trycka på den liberala migrationspolitik som finns i överenskommelsen. Det är glädjande att Folkpartiet tar ställning och vår förhoppning är att man inte heller i framtiden kommer stå tysta införa Billström och Moderaternas politik.

Det räcker inte med luddiga uttalanden

Skriver idag på flyktingbloggen om situationen för flyktingar i Ungern och om många politikers allt för blygsamma reaktioner:

Situationen för flyktingar i Ungern ser allt mer dyster ut. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) presenterade för ett par dagar sedan en rapport som pekade på en rad brister i den ungerska asylpolitiken. Sverige och EU måste tala klartext om respekten för de värderingar och rättigheter som utgör fundamentet i Europasamarbetet och sätta press på Ungern. Ytterst måste man överväga att dra in rösträtten för Ungern i ministerrådet.

I onsdags hänsköt EU-kommissionen två ärenden rörande Ungern till EU-domstolen. Ärendena rör den ungerska datainspektionens bristande självständighet och den snabba nedmonteringen av den ungerska rättssäkerheten. De många avskedandena av ungerska domare och bristerna i skyddet för grundläggande fri- och rättigheter är allvarliga varningstecken.

Utvecklingen i Ungern är dessutom mycket oroande när det kommer till behandlingen av asylsökande. Förra året fick landet ett oannonserat besök av FNs särskilda sändebud för främjandet och beskyddandet av åsikts- och yttrandefrihet. Sändebudet uttryckte stark oro för växande främlingsfientlighet, rasism och intolerans mot flyktingar och asylsökande.Rätten till asyl står inte högt på dagordningen i Ungern. Trots landets geografiska placering, har landet inte ens en uttalad flyktingpolitik. Rätten till asyl behandlas istället som ett underordnat politikområde i kampen mot den ”illegala invandringen”.

Särskilt oroande är hur flyktingar och andra minoriteter behandlas när de väl är bosatta i landet. I skuggan av EU-kommissionens stämningsansökan i EU-domstolen presenterade UNHCR en oroande rapport om hur främlingsfientligheten breder ut sig i Ungern.

Och den nuvarande regeringen i Ungern gör inte något för att hantera problemen. Särskilt romerna är utsatta för omfattande diskriminering och kränkande behandling. De är stigmatiserade och socialt exkluderade. I en undersökning som genomfördes förra året uppgav t.ex. en tredjedel av alla ungrare som svarade att de var ”öppet främlingsfientliga”. Endast åtta procent uppgav att de var ”toleranta”.

Samtidigt finns det inget som tyder på att det ska bättre. En undersökning gjord av den Ungerska Helsingforskommittén förra året konstaterade att de främlingsfientliga attityderna förstärks av ungersk media som ofta beskriver invandrare utifrån termer som ”kriminella”, ”parasiter”, ”farliga” och ”massinvandring”. Och ungerska samhället reagerar med mer främlingsfientlighet. UNHCR rapporterar t.ex. om sjukhus som vägrar skicka ambulanser till flyktingförläggningar och om tandläkare som vägrar behandla flyktingar.

Sverige och EU måste sätta betydande press på den ungerska regeringen. Det räcker inte med luddiga uttalande om oro och om behovet av starkare skydd för mänskliga rättigheter. Ytterst borde Sverige som land och EU sätta hårt mot hårt och hota med att dra in Ungerns rösträtt i ministerrådet för att det bryter mot de grundläggande värden som europasamarbetet. Något annat blir bara en läpparnas bekännelse.

Värna asylrätten i EU!

Skriver idag på flyktingbloggen om EU:s planer på att totalt harmonisera flyktingpolitiken.

”Samarbete på europeisk nivå i migrationspolitiken är en nödvändighet. Den harmonisering som just nu förhandlas i Bryssel är dock inte det samarbete vi behöver. För även om det finns en poäng med att värna EU:s gemensamma yttre gränser, finns det en ännu större poäng med att i globaliseringens tidevarv inte bygga allt för höga murar mot omvärlden.”

Malmström måste imponera mera!

Cecilia Malmström, den svenske EU-kommissionären, skriver idag på DN-debatt. Under rubriken ”Vårt Europa måste vara öppet – trots alla terrorhot” skriver hon en slags programförklaring. Malmströms portfölj tillåter henne att fokusera på framför allt tre områden – asyl/migration, brottsbekämpning och säkerhet – och det är inom dessa tre som hon föreslår någon form av åtgärd nu på morgonen. Jag fokuserar här på det första av de tre.

Foto: Hans Doverholm

Inom asyl- och migrationspolitiken vill Malmström se en utveckling mot fler gemensamma regler. Idag är många av de regler som finns på området så kallade minimiregler vilket betyder att medlemsstater, som t.ex. Sverige, kan ha mer förmånliga regler än de beslutade. Rent konkret innebär det att Sverige kan ta emot fler personer än vad reglerna man kommit överens om tillåter.

Även om Malmström påpekar att den harmoniserade politiken måste bygga på en respekt för grundläggande rättigheter och att det inte ska vara förenat med livsfara att fly till Europa, så blir jag tyvärr lite skeptisk. Jag är principiellt för en harmonisering, detta skulle troligen leda till större rättssäkerhet och transparens. Däremot så är det viktigt att man bygger det gemensamma systemet med rätt utgångspunkt.

Jag har inget problem med att Malmström vill värna det skydd som ställs upp i internationella konventioner, det är självklart. Problemet är bara att Malmström troligen tänker på 1951 års Genévekonvention, och den reglerar flyktingar. De personer som får skydd i Sverige och Europa är dock sällan flyktingar, utan något som kallas altarnativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Att utgå från flyktingkonventionen kan därför leda till en dramatisk sänkning av rätten till skydd i Europa. Vi får inte låta 1951 års konventionen bli taket i flyktingmottagandet! Malmström borde verkligen förtydliga sitt liberala arv här och berätta att hon vill se en bredare grund. Detta är inte minst viktigt när det är fråga om gemensamma regler för vilka som kan få skydd i Europa.

Att ha gemensamma, harmoniserade regler för vilka som ska få skydd och kunna migrera till Europa har flera fördelar. Däremot så måste man se till att man inte använder en konvention som mycket tydligt utgör ett golv i det internationella systemet som ett tak!

Flyktingfrågor och flygblad

Har suttit hemma idag. På insidan, i solen. Detta har dock inte varit desto mindre produktivt. Jag har fortsatt att skriva på mitt examensarbete om skyddsgrundsdirektivet. För er som inte vet om det skriver jag om ett av EU:s direktiv som syftar till att fastställa en grund för när fördrivna och skyddssökande personer ska anses vara flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt.

Direktivet påverkar självklart Sveriges asylrätt, men eftersom det bygger på flyktingkonventionen från 1951 så är det ingen större risk för att vår humana asylpolitik rubbas. Särskilt inte eftersom det är ett minimidirektiv.

Nåväl. Förutom exjobbet har jag förberett lite inför imorgon. Samtidigt som högskoleministern presenterar vårbudgeten på Ångstömlaboratoriet, så kommer Liberala studenter köra en blixtkampanj på Ekonomikum. Jag har pillat lite med flygblad tills dess.