Vänta med SFI-förändring

Valfrihet och mångfald är inte bara vackra ord, de fyller en viktig funktion.

Trots det vill Socialdemokraterna och deras två stödpartier – när antalet nyanlända ökar kraftigt – lägga ned och omorganisera svenskundervisningen i kommunen, något som vi i Liberalerna Uppsala kommun är starkt kritiska till:

“Under hösten har hundratusentals flyktingar sökt skydd i Europa från krigen och konflikterna i Mellanöstern. För oss är det självklart att Sverige och Uppsala ska vara med och ta sin del av ansvaret. Och när den stora flyktingströmmen anstränger det svenska mottagningssystemet är det extra viktigt att fungerande verksamhet utvecklas och förbättras.

Ur ett individperspektiv är en centralisering och byråkratisering av undervisningen katastrofal. Med kravet på att samma aktör ska ansvara för såväl grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som utbildning i svenska för invandrare kommer den mångfald och valfrihet som har byggts upp att raseras. Vi anser att kommunens tjänster är till för invånarna, inte tvärtom.

Läs hela artikeln på unt.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *