Angående kristdemokraternas förslag om asylansökningsområden

Kristdemokraterna föreslår i dag att s.k. asylansökningsområden (transitzoner) ska inrättas. Enligt förslaget ska alla nyanlända som avser söka asyl hänvisas till asylansökningsområden för registrering. Syftet är att förhindra att nyanlända avviker. I asylansökningsområdena ska det enligt förslaget ordnas boende för de asylsökande under den första fasen i asylutredningen.

Förslaget reser flera frågor men kan svårligen tolkas på annat sätt än att den asylsökande inte tillåts lämna asylansökningsområdet. Förslaget inbegriper därmed rimligen ett frihetsberövande av asylsökande.

Att frihetsberöva människor är en mycket ingripande åtgärd i en rättsstat. Därför framgår av 2 kap. 8 § regeringsformen (en av våra grundlagar) att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Skyddet gäller även utlänningar. Riksdagen kan genom lag begränsa skyddet mot frihetsberövanden. Då gäller dock särskilda förfaranderegler. Bl.a. måste ett lagförslag om att tillåta frihetsberövanden bordläggas i minst tolv månader om minst tio riksdagsledamöter begär det, såvida inte en kvalificerad majoritet (5/6 – majoritet) röstar igenom förslaget.

I utlänningslagen finns bestämmelser om frihetsberövanden av asylsökanden, s.k. förvar (10 kap. utlänningslagen). I korthet får en asylsökande endast frihetsberövas om det föreligger individuella skäl och ett sådant frihetsberövande får pågå under endast en tidsbegränsad period. En utlänning får t.ex. inte hållas i förvar för utredning under längre tid än 48 timmar. Kristdemokraternas förslag kan därmed inte genomföras med reglerna i utlänningslagen.

Regler om frihetsberövanden finns även i det s.k. asylprocedurdirektivet och framför allt i det s.k. mottagandedirektivet. Reglerna där harmonierar i stort sett med reglerna i utlänningslagen och är tvingande för Sverige att följa. Direktiv ska visserligen implementeras i nationell rätt (till skillnad från en förordning, jfr gårdagens statusuppdatering). Under vissa förutsättningar kan dock direktiv gälla med s.k. direkt effekt. Mycket talar för att bestämmelserna till skydd mot frihetsberövanden i direktivet skulle gälla direkt i Sverige även om vi inför andra, mer inskränkande bestämmelser. Kristdemokraternas förslag skulle troligen därmed inte heller kunna genomföras på grund av mottagningsdirektivet.

Kristdemokraternas förslag om frihetsberövanden av asylsökande utgör därmed en inskränkning i grundlagsfästa friheter. Förslaget strider sannolikt även mot EU:s tvingande regler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *