Skapa alternativen först

Skriver tillsammans med mina allianskollegor i arbetsmarknadsnämnden och S, V och MP att utveckla kommunens insatser istället för att avveckla dem:

“Den rödgröna majoritetens nedmonteringspolitik kommer varken att sänka arbetslösheten eller förstärka kommunens ekonomi. Från alliansens sida sträcker vi därför ut en hand och uppmanar till ett samarbete för att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Uppsala. Genom att förlänga avtalen om arbetsmarknadsinsatser och i stället konstruktivt arbeta för att även långtidsarbetslösa ska få individanpassad hjälp, tror vi att Uppsala kan nå målet om ännu lägre arbetslöshet.”

“Sex månader med rödgrön arbetsmarknadspolitik och vi börjar se ett resultat. Kostnaderna för bidrag ökar och arbetsmarknadsnämnden går mot ett budgetunderskott. Utrymme saknas till fler välfärdsjobb och fler OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete). Dessutom riskerar valfriheten inom arbetsmarknadsinsatserna att försvinna från årsskiftet, om majoriteten väljer att gå vidare med det beslutet på dagens arbetsmarknadsnämnd.

Om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar allvar med sitt mål om minskad arbetslöshet måste de agera snabbt.

Dagens planerade och minst sagt ideologiska beslut att avsluta arbetsmarknadsinsatserna borde aldrig ens ha hamnat på nämndens bord.

Uppsala har en förhållandevis låg arbetslöshet och tack vare alliansen en sjunkande andel i bidragsberoende. Förra året var mindre än fyra procent av Uppsalas befolkning beroende av försörjningsstöd, den lägsta nivån på många år. Ett resultat som uppnåtts tack vare alliansens starka fokus på arbete och på arbetsmarknadsinsatser under förra mandatperioden.

Genom satsningar på välfärdsjobb, en bred vuxenutbildning och valfrihet lyckades vi vända trenden.

Särskilt den så kallade tjänstekoncessionen inom arbetsmarknadsinsatser har varit framgångsrik. Genom denna har omkring 800 arbetslösa Uppsalabor sedan den 1 juni 2013 kunnat välja mellan olika godkända utförare och de flesta av deltagarna har varit nöjda.

Det visar den utvärdering av insatserna som ligger till grund för dagens nämndbeslut, varför vi finner majoritetens agerande mycket märkligt.

Enligt utvärderingen från i våras har 60 procent av deltagarna gått vidare till egen försörjning, antingen genom jobb eller genom studier. En klar majoritet av dessa försörjer sig nu genom ett eget arbete. Den generella uppfattningen hos både utförare, deltagare och kommunens egna arbetsmarknadssekreterare är dessutom att den nya modellen har fungerat bra. Detta samtidigt som kostnaderna för insatserna varit lägre än beräknat. En win-win-situation för både individ, kommun och samhälle.

Den rödgröna majoriteten hotar nu denna framgångsrika och kostnadseffektiva modell.

På dagens nämndsammanträde föreslår de att arbetsmarknadsinsatserna ska avslutas från och med årsskiftet. Något alternativ finns inte redo. I stället vill den nya majoriteten tillsätta en politisk arbetsgrupp och ge ett uppdrag om en utredning i syfte att ta fram en ny modell. En modell som enbart fokuserar på personer som står längst från arbetsmarknaden.

Från alliansens sida är vi mycket bekymrade över denna nedrustningspolitik. De rödgrönas totalstopp för arbetsmarknadsinsatser, välfärdsjobb och OSA-anställningar i kombination med minskade platser inom vuxenutbildningen, riskerar att förvärra situationen vad gäller försörjningsstöd. Genom att lägga ned arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb kommer fler att förbli beroende av försörjningsstöd, vilket i sin tur kommer att spä på det budgetunderskott vi redan kan se. Detta i sin tur leder till ännu färre insatser då pengarna inte räcker till.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten placerar arbetsmarknadspolitiken i ett moment 22.

Även arbetsmarknadsförvaltningen, det vill säga kommunens egna tjänstemän, förutspår att en avveckling av arbetsmarknadsinsatserna och ett stopp för välfärdsjobb och vuxenutbildning kommer att leda till ökade kostnader för försörjningsstöd.

Vi i Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna delar den nya majoritetens uppfattning att Uppsala kommun behöver bli bättre på att hjälpa dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Men vi vill inte lämna dem som varit i behov av bistånd en kortare tid, helt utan stöd till jobb.

Tidiga insatser är viktiga för att förhindra långvarigt bidragsberoende. Därför är dagens förslag till beslut mycket olyckligt.

Att avsluta en fungerande verksamhet utan att ha ett alternativ redo är att inte ta ansvar för Uppsalas ekonomi.

I stället för att avsluta dagens ­arbetsmarknadsinsatser borde de rödgröna arbeta för att utveckla dem så att de fungerar bättre och når fler.

Vi förstår att den nya majoriteten vill sätta sin prägel på arbetsmarknadspolitiken. Som en konstruktiv opposition är vi också villiga att bidra till en utveckling av kommunens arbete för att hjälpa arbetslösa till egen försörjning.

När arbetsmarknadsnämnden sammanträder i dag kommer vi därför föreslå att kommunens framgångsrika modell förlängs med åtminstone ett år för att vi ska få tid till att utveckla bättre insatser.

Att motarbeta arbetslösheten är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Den rödgröna majoritetens nedmonteringspolitik kommer dock varken att sänka arbetslösheten eller förstärka kommunens ekonomi. Från alliansens sida sträcker vi därför ut en hand och uppmanar till ett samarbete för att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Uppsala. Genom att förlänga avtalen om arbetsmarknadsinsatser och i stället konstruktivt arbeta för att även långtidsarbetslösa ska få individanpassad hjälp, tror vi att Uppsala kan nå målet om ännu lägre arbetslöshet.

Frågan är om majoriteten är villig att ta denna utsträckta hand.

Benny Lindholm, andre vice ordförande (FP) arbetsmarknadsnämnden
Carolina Bringborn Anadol, ledamot (M) arbetsmarknadsnämnden
Ehsan Nasari, ledamot (C) arbetsmarknadsnämnden
T
orbjörn Aronson, ledamot (KD) arbetsmarknadsnämnden”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *