Överför ägandet i Akademiska hus till lärosätena

Slutreplikerar i Unt om varför det både är önskvärt och går att flytta tillbaka universitetslokalerna till universiteten. Om universiteten skulle äga sina lokaler i större utsträckning tror jag att resurser skulle frigöras, kvalitén höjas på fastighetsunderhållet och den akademiska friheten bli större.


Låt universitetet äga sina fastigheter

I en replik lyfter Hans Antonsson (UNT Debatt 14/8) några relevanta frågor om Akademiska hus och dess framtid. De problem han målar upp utgör dock inget reellt hinder mot att låta till exempel Uppsala universitet få tillbaka kontrollen över sina fastigheter. Även om fastigheterna är belånade behöver staten inte lösa in lånen för att kunna överföra lokalerna. En rimlig och praktisk lösning är att låta universiteten överta ägandet av Akademiska hus.

När Daniel Tarschys på regeringens uppdrag utredde forskningens och akademins frihet (SOU 2008:104) föreslog han att aktierna i Akademiska Hus AB skulle överföras från staten till ett nybildat holdingbolag som ägs gemensamt av lärosätena. Detta skulle enligt utredningen bland annat innebära att lärosätena fick en egen kapitalbas som underlättade för dem att ta upp lån till investeringar och skulle ge lärosätena en ekonomisk trygghet. Ett alternativ skulle kunna vara att stycka upp Akademiska hus i flera mindre, regionala bolag, varav till exempel ett äger fastigheterna i Stockholm–Uppsala-regionen.

Fördelen med en sådan lösning är att miljardvinsterna som i dag går tillbaka från universiteten till finansdepartementet i stället skulle kunna användas på det sätt som universiteten själva finner lämpligt.

Det säger sig självt att det borgar för stabilare kapital och för en mindre rundgång med statens pengar.

Att lärosäten äger sina egna fastigheter är inget märkligt. Utomlands har många lärosäten betydande fastighetsbestånd, ofta från donationer eller överlåtna från det allmänna.

Lunds och Uppsala universitet byggde också från början sitt kapital genom att äga fastigheter.

Att föra tillbaka fastigheterna från staten till lärosätena är¨också beprövat. I Finland gjordes för ett par år sedan en kapitalisering av vissa universitet genom att landets motsvarighet till Akademiska hus (Senatfastigheter) bildade tre dotterbolag som övertog de fastigheter som skulle överlåtas. Helsingfors universitet är som en konsekvens i dag huvudägare i det bolag som äger Helsingfors akademiska lokaler.

Att förfoga över ett eget kapital ökar ett lärosätes handlingsfrihet och har därmed en stor påverkan på dess reella självständighet.

Det sätt på vilket svenska lärosäten i dag dräneras på såväl statliga som frivilliga forskningsanslag genom att det statligt ägda bolaget Akademiska hus AB går med övervinster går inte att motivera.

En gåva till Cancerfonden ska inte vara en gåva till finansdepartementet. Det är dags för en förändring.

Benny Lindholm, ordförande Liberala studenter
riksdagskandidat FP Uppsala län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *