Var inte valhänt med valfriheten

Är valfrihet alltid liberalt? Jag läste igår en artikel av Roland Poirer Martinsson som hävdade att föräldrarna själva ska få välja hur de vill ha omsorg om sina barn och att vårdnadsbidraget därför borde försvaras. Nu är ju inte Martinsson känd som en liberal tänkare, men man skulle kunna tänka sig att det finns en liberal tanketråd i hans resonemang. Vid närmare eftertanke är det dock att bedra sig.

vårdnadsbidrag

Sedan 1980-talet har valfrihet i välfärden prioriterats av oss liberaler. Det finns goda skäl för det. De socialdemokratiska offentliga monopolen förde med sig byråkrati och ineffektivitet och gjorde det i princip omöjligt för medborgare att välja bort den dåliga skolan och vårdcentralen. Mer marknadsmekanismer och möjligheten att själv få välja utförare av välfärdstjänster har gett mer effektivitet och bättre välfärd.

Men betyder det att man ska få välja hur som helst med skattepengar? Jag tycker inte det, framför allt eftersom skatten tas ut med tvång. Skattepengar ska alltid användas med varsamhet och för att uppfylla ett tydligt och på förhand bestämt syfte – att stötta människors egen försörjning och ge skälig levnadsnivå när de egna resurserna inte räcker till. När det kommer till barnomsorgen borde de offentligt finansierade systemen på samma sätt syfta till att ge föräldrar möjlighet att utöva sitt föräldraskap och därmed ge barnen en skälig levnadsnivå när arbete inte är ett alternativ (eftersom förskola knappast är lämpligt för en ett par månader gammal baby).

Detta dilemma – mellan egen försörjning och omvårdnad av sitt barn – löser föräldraförsäkringen. Det gör däremot inte vårdnadsbidraget. Möjligheten för en förälder att kombinera arbete och föräldraskap ökar generellt i takt med att barnet blir äldre. Till skillnad från situationen i början av ett barns liv finns det rimliga alternativ när barnet är ett par år gammalt. Och när dessa alternativen inträder är det rimligt att börja falla tillbaka på huvudsyftet med den offentligt (tvångs)finansierade välfärden: att stötta egen försörjning och utgöra ett skyddsnät när de egna resurserna inte räcker till.

Det kan knappast – i vart fall i en liberal stat – vara rimligt att omfördela resurser via skatten när den enskilde (föräldern) kan försörja sig själv. Och om föräldern har ett arbete att gå till och om barnen kan gå på förskolan, då är det rimligt att endast offentligt finansiera den verksamhet som kombinerar egen försörjning och barnomsorg. Vårdnadsbidraget gör tvärtom – det uppmuntrar att inte arbeta och kostar skattepengar.

Nu kan man visserligen invända – som Roland Poirer Martinsson gör – att förskolan är dyr och vårdnadsbidraget billigt. Nu är visserligen inte förskolan så dyr som Martinsson hävdar (enligt Kolada är kostnaden i snitt 125 000 kr/inskrivet barn – inte 150 000 kronor som han påstår). Men om man jämför med den direkta kostnaden för vårdnadsbidraget (3 000 kr/mån i Uppsala, dvs 36 000 kr/år) så kan man tror att vårdnadsbidraget är betydligt billigare för det offentliga och därmed skattebetalarna.

Vid närmare eftertanke är dock vårdnadsbidraget sannolikt dyrare än en förskoleplats när man beräknar att den som använder förskoleplats också betalar skatt. En person som tjänar 25 000 kr/mån betalar under ett år drygt 63 000 kr i kommunalskatt. Förskoleplatsen i den här enkla ekvationen kostar därmed de andra skattebetalarna ca 62 000 kronor. Om man beräknar bortfallet av skatteintäkter när någon utnyttjar ett vårdnadsbidrag utgör kostnaden för bidraget (jämfört som alternativ till förskoleplats) istället 99 000 kr/år (36 000 kr + 63 000 kr).

Vårdnadsbidraget uppmuntrar således varken till egen försörjning eller är billigare för skattebetalarna. På det kan man lägga att vårdnadsbidraget har visat sig vara en kvinnofälla. Så visst, man kan beskriva vårdnadsbidraget som att det skänker medborgarna valfrihet inom den offentligt finansierade välfärden. Eller så kan man beskriva det som en tvångsomfördelning av pengar från de som arbetar till de som inte arbetar trots att de kanske kunde det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *