Högskolan ska inte vara en AMS-åtgärd

Fortsätter en slags granskning av Socialdemokraternas budgetmotion. Letade med ljus och lykta efter några konkreta förslag om högskolan. Tyvärr lyser de med sin frånvaro. I kontrast mot Folkpartiets och Alliansens högskolepolitik är de enda högskolerelaterade förslagen som Socialdemokraterna redovisar kopplade till regionalisering och arbetsmarknadspolitik. Det är tråkig, högskole- och forskningspolitiken är allt för viktig för att reduceras till en AMS-åtgärd.

Läs gärna var jag skriver i Upsala Nya Tidning tillsammans med Erik Wretling på temat:

Alliansen har sedan valet 2006 satsat miljarder på att förstärka kvaliteten i högre utbildning, bland annat med en miljard kronor riktad mot fler lärarledda timmar inom humaniora och samhällsvetenskap.

Om Sverige ska fortsätta stå stark i den globala konkurrensen måste kvaliteten förstärkas ytterligare. Därför är det direkt oroväckande att Socialdemokraterna så ensidigt fokuserar på regionala lärosäten och vill spara miljoner på det kvalitets- och utvecklingsarbete i form av sammanslagningar som regeringen föreslagit.

Utbildning av hög kvalitet är avgörande för såväl Sveriges framtid som för alla som studerar vid svenska lärosäten. Högskoleutbildning ger förmågan att reflektera och analysera sin omvärld och ger individer kraft att vara modiga och föränderliga på en modern arbetsmarknad.

Socialdemokraterna tycks dock vara mindre intresserad av kvalitet i utbildningen och mer intresserad av högskolan som regionalpolitisk motor i ett klassiskt AMS-maskineri.

I sin budgetmotion presenterar man till exempel både en besparing på högskolan i form av indragna resurser för sammanslagning av lärosäten och en ensidig satsning på regionala högskolor.

Detta står i stark kontrast mot den ambition om högre kvalitet i den högre utbildningen som Sverige behöver. Sverige har i dag 47 lärosäten som är utspridda över hela landet, varav 35 är statliga. I den takt forskningen internationaliseras får dock de mindre högskolorna allt svårare att hävda sig.

Att i det läget kräva en besparing på närmare 50 miljoner kronor för att stoppa lärosätenas frivilliga sammanslagningsplaner är direkt oroande.

Den högre utbildningen ska präglas av kvalitet. Lokalisering, finansiering och studentunderlag utgör centrala förutsättningar för ett lärosätes resultat och forskningskapacitet. Det är därför regionalisering av akademin kan tänkas se bra ut på pappret men aldrig riktigt lyfter i praktiken. Det finns stora skillnader mellan lärosäten och regioner, och gapet mellan de små högskolorna och de större lärosätena blir allt större. Att då vilja satsa på ännu mer regionalisering och utspridning av forskning kan vara skadligt för svensk akademi.

Vi måste i ännu högre uträckning satsa på kvalitet och koncentration av forskning och utbildning. Sammanslagningar av lärosäten, inte en återgång till regionalisering av lärosäten, måste snabbas på och kompletteras med akademisk frihet, arbetsmarknadsanknytning och satsningar på lärarledda timmar och pedagogisk utbildning av lärare. En sådan utveckling skulle gynna studenter och forskare.

Med färre men starkare universitet som ger bättre förutsättningar att utveckla verksamheten utan statlig inblandning främjas den dynamik och flexibilitet som framtiden kräver.

På så sätt möjliggör man även att beslut om utbildning och forskning fattas så nära studenter och forskare som möjligt.

Socialdemokraterna säger sig vilja satsa på kvalitet, men egentligen vill man gå tillbaka till den regionalpolitik som präglade högskolan under 1980-och 90-talet. Det vill säga den politik som har bidragit till de kvalitetsproblem som vi ser i dag.

De studenter som står med examensbeviset i hand är mindre intresserade av att det finns en högskola i varje landsting och mer intresserade av att utbildningen håller hög kvalitet.

Socialdemokraternas politik pekar dock i den andra riktningen. Det bådar inte gott för svensk högskola.

Benny Lindholm, ordförande Liberala studenter
Erik Wretling, presidieledamot Liberala studenter

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *