Demokrati och liberalism = EU

Som liberal är det självklart att vilja utveckla EU i mer liberal och framför allt demokratisk riktning. Igår presenterade jag för Liberala studenters räkning, i samband med debatt mellan Birgitta Ohlsson och Jonas Sjöstedt, Liberala studenters nya debattskrift “Medborgarnas union”. Idag  skriver jag i Unt en sammanfattning om de idéer som vi presenterade i skriften.

EU behöver demokratiska reformer

Europeiska unionen har utvecklat Europa som kontinent. Det har blivit enklare att resa, arbeta och bosätta sig i andra europeiska länder och unionen har bidragit till fred, ekonomisk tillväxt och stått upp för generöst bistånd till länder utanför Europa. Samtidigt står EU inför stora utmaningar. Unionen har utvecklats från fredsprojektet till betongkoloss och har ett betydande demokratiskt underskott, som det är dags att nationella politiker tar på allvar och åtgärdar.

Liberala studenter, FP:s studentförbund, var för cirka 50 år sedan en av de första rösterna att föreslå svenskt EU-medlemskap. Med skriften Ja till Europa drev vi frågan om internationellt samarbete och solidaritet mellan länder på den europeiska kontinenten. I dag är dock utmaningarna annorlunda. I skuggan av EU:s ekonomiska kris ser vi att högerextrema partier växer sig starkare runt om i Europa och att demokratifrågor nedvärderas. Därför lanserar vi en ny skrift, Medborgarnas union, som definierar vilka förändringar som krävs för att skapa en mer legitim och demokratisk struktur för EU.

EU är en union av demokratier, men unionen är i sig inte tillräckligt demokratisk. Detta är särskilt allvarligt i dag. När ekonomisk kris drabbar människor sätts beslutande organ och myndigheter på prov. Den samhällsdebatt som uppstår när politiska prioriteringar ändras, nedskärningar äger rum och arbetslösheten ökar ställer höga krav på demokratiska institutioner. Idag lever inte EU upp till förväntningar.

EU är inte byggt för dagens politiska och ekonomiska verklighet. Unionen konstruerades efter mellanstatliga principer med inslag av överstatlighet som motiverades av behovet av att hålla nationella politiker borta. Men när den ekonomiska globaliseringen ställer krav på överstatliga beslut saknas dock folkligt stöd för mer solidariskt EU-samarbete

Detta är det europeiska trilemmat. Ekonomisk globalisering, rådande beslutsstrukturer och demokrati visar sig oförenliga i dagens Europa. Starka medlemsstater och demokrati motarbetar ekonomisk globalisering. Ekonomisk globalisering och starka medlemsstater motverkar europeisk demokrati. Men medborgerligt inflytande och globalisering kan inte bli verklighet så länge nationella politiker inte vågar släppa ifrån sig makten.

Ur ett liberalt perspektiv måste globalisering och demokrati prioriteras framför nationella perspektiv och nationellt ensambestämmande. EU-medborgarskapet måste därför uppvärderas och bli fullvärdigt. Som medborgarnas union, med egna offentliga rum med europapolitisk diskussion, kan EU bli politiskt, ekonomiskt och demokratiskt starkare. Liberala studenter föreslår därför tio reformer för att åstadkomma ett tydligare och mer demokratiskt EU:

1. Bilda en europeisk kongress. Omvandla Europaparlamentet och rådet till två kammare i en kongress där den ena är direktvalt och det andra valt av de nationella parlamenten.Välj en europeisk president i allmänna val. På så sätt engageras fler och EU-kommissionen blir mer demokratiskt förankrad.

2. Välj en europeisk president i allmänna val. På så sätt engageras fler och EU-kommissionen blir mer demokratiskt förankrad.

3. Slå samman nationella partier på Europanivå. Partigrupperna i Europaparlamentet ska blir riktiga partier för att främja europeiska valrörelser och underlätta informationsspridning.

4. Inför europeiska valkretsar i Europaparlamentsvalet. Detta främjar europeisk debatt i valrörelserna. Exempelvis skulle Sverige kunna vara en del av två olika valkretsar – en nordlig valkrets som delas med norra Finland och en sydlig valkrets som delas med delar av Danmar

5. Inför europeisk offentlighetsprincip. Direktsänd även alla debatter och överläggningar från Bryssel på internet.

6. Upprätta filialer till EU-domstolen i varje medlemsland. Varje EU-medborgare ska enkelt kunna få upprättelse om medlemsländer kränker medborgarens rättigheter enligt EU.

7. Inför en europeisk unionsrevision. Granskningen av att EU inte missbrukar sina resurser och är effektiv och rättvis i sin maktutövning måste bli bredare och tydligare.

8. Gör det enklare att initiera medborgarinitiativ. Sänk åldergränsen till 15 år.

9. Stärk nationella parlaments makt. Gör det möjligt för nationella parlament att kräva att en EU-kommissionär kommer och förklarar sig och gör det möjligt för exempelvis riksdagen att i särskilda fall stoppa EU-lagstiftning.

10. Skriv en europeisk konstitution. I dag reglerar fördragen framför allt förhållandena mellan EU och medlemsländerna. En EU-konstitution borde i stället reglera det europeiska samhällskontraktet mellan EU och EU-medborgarna.

För oss unga liberaler är det viktigt att våga definiera våra framtidsvisioner och idéer. Europeiska unionen utgör i dag världens största ekonomi och är världens ledande exportör, större än både USA och Kina. Vi vill fortsätta bygga ett Europa där demokrati, legitimitet och effektivitet utgör hörnstenar för fortsatt samarbete. Det kräver dock demokratiska reformer av EU. Annars är risken att det europeiska projektet inte når sin fulla potential.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *