Förpassa förslaget om kronvittnen till papperskorgen

Skriver på bloggen Dagens juridik om moderaternas förslag om att införa kronvittnen. Enligt mig en mycket dålig idé.

Dagens juridik

Förtroendet för rättsstaten förutsätter att medborgaren kan känna sig trygg och säker på att brott beivras. Förtroendet förutsätter dock även att vi kan vara säkra på att alla är lika inför lagen och att myndighets-utövningen är opartisk. Därför borde moderaternas förslag om kronvittnen bemötas med djup skepsis (Dagens Juridik 2013-09-17).

Effektiviteten i rättsväsendet får aldrig vara den enda aspekten när man inför nya processuella regler. Nya metoder att lagföra brottslingar måste väljas med stor eftertänksamhet och vaksamhet. Kronvittnen kan visserligen ha vissa fördelar. Vissa brott kan bli lättare att utreda och polisens knappa resurser kan kanske användas mer effektivt. Argumenten mot kronvittnen är dock betydligt starkare.

För det första luckrar kronvittnen upp den ansvarsfördelning som svenskt rättsväsende vilar på. Genom att låta åklagare sluta avtal med misstänkta brottslingar försvåras domstolens möjlighet att självständigt värdera alla fakta i processen. Har vissa fakta utelämnats? Vad händer om nya fakta kommer fram under huvudförhandlingen? Åklagare och polis får ett inflytande på bekostnad av den opartiska roll som domstolen ska spela i en rättsstat.

För det andra får misstänkta brottslingar större inflytande över rättsprocessen. Särskilt i utredningar mot grov organiserad brottslighet – där kronvittnen primärt är tänkt att verka – är risken stor att hela rättsväsendets självständighet försvagas. Genom att agera kronvittne kan en misstänkt gängledare, genom lögner och dimridåer, skaffa sig fördelar genom att ange andra. Effekten blir att rättsväsendet riskerar att bli den organiserade brottslighetens marionett.

Politiska partier får inte vara naiva inför sina egna förslag. Domstolarnas oavhängighet, att självständigt avgöra en persons skuld och en handlings straffvärde, är inte bara en meningslös princip. Att rättsväsendet är opartiskt och inte förhandlar med brottslingar fyller en viktig funktion i praktiken eftersom det garanterar saklighet och upprätthåller allmänhetens förtroende.

Kvällstidningsrubrikerna lär inte vara nådiga när en misstänkt brottsling, genom en skicklig advokat, lyckas förhandla sig till en lägre påföljd än andra misstänkta i likartade fall. Bilden av ett rättsväsende som behandlar lika brott olika, är inte vacker. Och de brottsoffer som får se sina gärningsmän få straffrabatt av oklara skäl tack vare en förhandling med en åklagare lär både tappa förtroendet för rättsväsendet och känna vanmakt.

Efter fallet Quick borde man kunna förvänta sig politiska förslag om minskat inflytande för åklagare och polis och en förstärkning av domstolarnas ställning. Förslaget om kronvittnen går dock i helt motsatt riktning. Med effektiviteten som rättesnöre föreslår Moderaterna och andra partier ytterligare förskjutning ned i rättskedjan. Förslaget är både oroande och ineffektivt. Förslaget om kronvittnen borde därför slängas i papperskorgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *