Autonoma universitet i studenternas intresse

Skriver i UNT om varför det är positivt med stiftelseombildning av forskningsintensiva universitet som t.ex. Uppsala universitet. Argumenten från Gröna studenter mot möjligheten att omvandla universitet till stiftelser bygger på flera missförstånd:

Det är viktigt att granska nya förslag noggrant. Att som Gröna studenter (UNT 21/8) anklaga regeringen för att öppna för studieavgifter är dock varken sant eller rättvisande. Den gröna argumentationen tycks snarare bygga på en rad missförstånd.

Vetenskapen känner inte några språkliga eller mänskliga gränser. Vetenskap agerar globalt och därför är det bra att svenska lärosäten ges verktyg att göra detsamma. Det är naivt att tro att myndighetsformen, som Försäkringskassan och Skatteverket använder sig av, passar högskolorna bäst. Med stiftelseombildning ökar högskolans möjligheter att rekrytera tunga forskarnamn och ingå ekonomiskt tunga projekt. Något som är avgörande i ett modernt kunskapssamhälle.

Studenters rättssäkerhet och den högre utbildningen avgiftsfrihet är två centrala värden i svensk högskola. De hotas dock inte av förslaget om stiftelseombildning.

Gröna studenter påstår felaktigt att stiftelser öppnar för studieavgifter. Av regeringens departementspromemoria (Ds 2013:49 s 85f) framgår detta tydligt. För att garantera rättssäkerheten för studenter anför regeringen att motsvarande bestämmelser som gäller i myndighetshögskolor ”bör gälla för en högskolestiftelse och för eventuella utbildningsbolag”.

Inte heller forskningens oberoende hotas. Med ökad privat finansiering breddas svensk forskning. Gröna studenter tycks snarare ha köpt attityden bland vissa skeptiker att det är fult att forska på medel från näringslivet. Upplevelsen bland de forskare som faktiskt användersig av näringslivets satsningar uppger att det går alldeles utmärkt att kombinera näringslivets forskningsintressen med intressanta vetenskapliga frågeställningar.

Mer praktik och fler lärarledda timmar är förslag som Liberala studenter står bakom. Högre utbildning med hög kvalitet är dock även beroende av forskning i världsklass. Svenska universitet och högskolor behöver därför verktyg att snabbt och flexibelt kunna utvecklas. Att påstå något annat är både vilseledande och bakåtsträvande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *