Bevara Genetiska trädgården genom att bygga stad

Idag på UNT Debatt tillsammans med Henrik Ottosson och Mats Johnsson:

Om Uppsala ska få en sammanhängande och fungerande stadsbild krävs att staden växer inifrån och ut. Dagens planer på att bygga nytt i den sydligaste delen av vad vi tidigare har kallat för Dag Hammarskjöldstaden (UNT 5/2) är därför olyckliga. Dessutom innebär planen att betydande delar av Genetiska trädgården förstörs. Vi anser att det nuvarande planförslaget borde ritas om för att främja såväl miljöhänsyn och Uppsalas vetenskapshistoria som behovet av fler bostäder.

I de sydvästra delarna av Uppsala finns mycket mark som är lämplig för stadsexpansion. Nyligen föreslog vi inom Folkpartiet Uppsala Västra tillsammans med arkitekten Jerker Söderlind och arkitektstuderande Alexander Åkerman att den framtida ”Dag Hammarskjöldstaden”, det övergripande namn vi skulle vilja ge stadsexpansionsområdet mellan Kåbo och Sunnersta, på sikt skulle kunna bli hem för uppemot 80 000 nya Uppsalabor.

För att främja en sammanhållen och befolkningstät stadsexpansion borde man bygga Uppsala inifrån och ut. Utbyggnaden borde börja med att bebygga gärdet mellan Kåbo och BMC (Artilleriparken) samt att omvandla Uppsala Science Park till en livfull och funktionsblandad stadsdel. Genom att foga in hus med bostäder, restauranger och affärer på de stora parkeringsplatserna skulle det idag folktomma området utvecklas till en livlig och spännande stadsdel.

Fullt så genomtänkta är dock inte nuvarande planer. På planeringsstadiet ligger istället en byggnation i den sydligaste delen av området på ytorna mellan Dag Hammarskjölds väg och Bäcklösa Natura 2000 område. Marken, som till stor del är mycket god åkerjord, tillhörde tidigare SLU och omfattar bland annat Genetiska trädgården – en parkliknande miljö med mycket stort vetenskapshistoriskt värde.

Inte nog med att man väljer att börja i fel ända, man vill dessutom förstöra marken genom att bygga ändlösa längor med villor och radhus. Planen är att det 26 hektar stora området skall bebyggas med endast 600 bostäder, där radhus, parhus och villor planeras på den största delen av ytan. Flerbostadshusen får alltså trängas med stora villamattor som läggs ut över det känsliga området.

Inom Folkpartiet Västra Uppsala är vi positiva till byggnation inom området. Trots att den sker i ”fel” ände av området för den framtida Dag Hammarskjöldstaden bidrar den med välbehövliga bostäder till Uppsala. Dock är vi starkt kritiska till liggande detaljplaneförslag och skälen är flera.

För det första borde antalet villor, radhus och parhus minskas. Istället borde antalet bostäder i flerbostadshus öka. Detta skulle öka befolkningstätheten och därmed gynna en turtät kollektivtrafik samt ge bättre underlag för olika affärsverksamheter. Helt enkelt sådant som bidrar till ett vitalt, hållbart stadsliv.

För det andra borde det vara möjligt att i sin absoluta helhet bevara den vetenskapshistoriska marken i Genetiska trädgården. Denna skulle kunna omvandlas till en ordentlig allmän park i motsats till nuvarande detaljplaneförslag där Genetiska trädgården riskerar att omvandlas till en ”park” som upplevs som en halvprivat tomtmark placerad mellan tillkommande villabebyggelse och en parkeringsplats.

För det tredje brister förslaget ur miljöhänsyn. En ökad villabebyggelse med tillhörande biltrafik rimmar illa med Uppsala kommuns målsättning att minska klimatpåverkan genom ett ökat kollektivtrafikresande. Värdefull åkermark borde inte utnyttjas för gles villa- och radhusbebyggelse. Med högre, tätare bebyggelse kan mer mark bevaras.

Det nuvarande förslaget planeras dessutom, i likhet med många trista förorter från 1970-talet, som en relativt sluten stadsdel med endast ett fåtal infarter. Med fler infarter skulle Dag Hammarskjölds väg kunna omvandlas från en trafikled till en central stadsgata; till Dag Hammarskjölds Esplanad.

Uppsala saknar fortfarande en genomtänkt och framsynt stadsbyggnadspolitik. Som vanligt ställs betongkramare mot trädkramare. Inom Folkpartiet Uppsala Västra vill vi se både bostäder och bevarade grönytor. Istället för en 26 hektar stor matta av radhus och villor stöpta i samma form borde man runt Dag Hammarskjölds väg bygga en riktig stad, och inte en förort. Det skulle både bekämpa bostadsbristen och bevara värdefulla grönytor som Genetiska trädgården.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *